Re: What does the audio loop in the metro say?

HomeForumsGeneral DiscussionWhat does the audio loop in the metro say?Re: What does the audio loop in the metro say?

#15382
Avatar photoSteven
Participant
Quote:
Is it

A) xià chē de chéngkè qǐng cóng yòu cè chēmén xià chē

B) xià chē de chéngkè qǐng cóng zuǒ cè chēmén xià chē

?

correct

Quote:
请注意建材与车厢之间的间隙。

建材(jian cai), I think here should be 站台(zhan tai, means platform)